Statut Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy - nowelizacja z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Rozdział I
Podstawowe informacje o gimnazjum

Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum

Rozdział III
Organy gimnazjum

Rozdział IV
Organizacja gimnazjum

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

Rozdział VI
Uczniowie gimnazjum

Rozdział VII
Program Wychowawczy gimnazjum

Rozdział VIII
Wewnątrzszkolne  Ocenianie

Rozdział IX
Gospodarka finansowa gimnazjum

Rozdział  X
Postanowienia końcowe

Załączniki

Rozdział I
Podstawowe informacje o gimnazjum

§ 1

1.    Publiczne Gimnazjum w Leśnicy, zwane dalej gimnazjum, prowadzone jest  przez gminę Leśnica.
2.    Siedziba gimnazjum mieści się w Leśnicy przy ul. Nad Wodą 15.
3.    Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.


Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum

§ 2

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 493, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego gimnazjum uchwalonego przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 3

1.    Celem gimnazjum jest tworzenie optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego uczniów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony ich zdrowia.
2.    Gimnazjum jest elementem Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego, co uwzględnia w swoim programie nauczania.

§ 4

Do zadań gimnazjum należy w szczególności:
1.    Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia kolejnych etapów edukacji.
2.    Wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań. umożliwienie absolwentom dokonania wyboru prawidłowej drogi własnego kształcenia,
3.    Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym w celu kształtowania wewnątrzszkolnego środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie.
4.    Zapewnianie opieki i pomocy uczniom odpowiednio do ich potrzeb i możliwości gimnazjum.
5.    Współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi właściwymi instytucjami.
6.    Zapewnienie uczniom podtrzymywania tożsamości mniejszości narodowej oraz tożsamości religijnej w sposób określony odrębnymi przepisami.


Rozdział III
Organy gimnazjum

§ 5

Organami gimnazjum są:
1.    Dyrektor,
2.    Rada Pedagogiczna,
3.    Rada Rodziców,
4.    Samorząd Uczniowski,
5.    Rzecznik Praw Ucznia.

§ 6

1.    Gimnazjum kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Miasta.
2.    W gimnazjum tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
a.    wicedyrektor,
b.    sekretarz szkoły
3.    Powierzenia stanowisk określonych w ust. 2 i odwołania z nich dokonuje dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

§ 7

Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych ustala dyrektor w formie pisemnej i podaje do wiadomości Radzie Pedagogicznej.

§ 8

1.    Dyrektor gimnazjum w szczególności:
a.     reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
b.    dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
c.    sprawuje nadzór pedagogiczny,
d.    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju    psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,  
e.    przewodniczy radzie pedagogicznej gimnazjum,
f.    realizuje uchwały rad pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
g.   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum,
h.   organizuje obsługę administracyjną i gospodarczą gimnazjum,
i.    wykonuje zadania administracji publicznej w sprawach z zakresu realizacji obowiązku szkolnego, m.in. poprzez wydawanie decyzji administracyjnych.
2.   Wicedyrektor gimnazjum zastępuje dyrektora pod jego nieobecność i wykonuje czynności określone w sposób, o którym mowa w § 7.

§ 9

Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym gimnazjum w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 10

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

§ 11

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a.    zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,
b.    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c.    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a.    organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b.    projekt planu finansowego gimnazjum,
c.    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d.    propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3.
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Rady Pedagogicznej i jej członków określa Regulamin Rady Pedagogicznej – załącznik nr 1.§ 12

Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
1.    na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2.    z inicjatywy:
a.    przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
b.    organu prowadzącego gimnazjum,
c.    co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 13

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 14

1.    Przy gimnazjum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców  uczniów.
2.    Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów gimnazjum.
3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być  sprzeczny ze statutem gimnazjum.


§ 15

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

§ 16

1.    W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
2.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów gimnazjum w głosowaniu równym i tajnym.
3.    Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.§ 17

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

§ 18

 

1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia w gimnazjum:

a. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

b. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

2. Środki działania Rzecznika:

a. Załatwianie indywidualnych skarg.

b. Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.

c. Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

a. Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).

b. Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

c. Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

d. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

e. Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

f. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

3. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:

a. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

b. Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.

c. Skierowanie sprawy do pedagoga bądź psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporów.

d. W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.

e. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje Dyrektor.

4. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel:

a. Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.

b. Podjęcie mediacji ze stronami.

c. Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego.

d. Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

5. Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:

a. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.

b. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.

c. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.

d. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

e. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

f. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

6. Ustalenia organizacyjne

a. Wybór Rzecznika inicjuje Samorząd Uczniowski wspólnie z dyrekcją placówki.

b. Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli Samorządu Uczniowskiego.

c. Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.

d. Rzecznikiem może być nauczyciel wychowawca danej placówki oświatowej.

e. Kadencja rzecznika trwa trzy lata i kończy się z chwilą powołania następcy.

f. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

g. Wybory są powszechne i tajne.

h. Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, innych ważnych powodów.

i. Odwołanie Rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i Dyrekcji Szkoły.

7. Tryb wyboru Rzecznika:

a. Wskazanie przez uczniów poszczególnych klas kandydatów (max 3) wśród nauczycieli (wymagana jest zgoda nauczyciela).

b. Ustalenie listy kandydatów (nauczyciele o największej liczbie wskazań).

c. Rolę Komisji Wyborczej pełni Samorząd Uczniowski, który ustala termin i przeprowadza wybory.

d. Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z dyrekcją szkoły.

e. Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

f. Zwycięzca w wyborach zostaje przez dyrektora szkoły powołany na Rzecznika Praw Ucznia na dany rok szkolny.

§19

Zasady współdziałania organów gimnazjum, w tym bieżącej wymiany informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach, określają regulaminy poszczególnych organów kolegialnych.

§ 20

1.    Rozstrzyganiem sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum zajmuje się Dyrektor, który przyjmuje wnioski, bada skargi, jest negocjatorem, doprowadza do ugody. W tym celu może powołać komisję rozjemczą w składzie:
a.    Dyrektor,
b.    przedstawiciele stron biorących udział w sporze.
2.    W razie sporu między Dyrektorem a innymi organami gimnazjum, komisji rozjemczej przewodniczy przedstawiciel organu prowadzącego gimnazjum.
3.    Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom gimnazjum, jeżeli ich działalność narusza interesy gimnazjum lub nie służy rozwojowi uczniów.

§ 21

1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2.    Rodzice mają prawo do:
a.    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych oraz przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
b.    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swych dzieci oraz porad w sprawach ich wychowania i kształcenia,
c.    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy gimnazjum,
d.    włączania się w sprawy życia klasy i gimnazjum.


Rozdział IV
Organizacja gimnazjum

§ 22

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 23

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowywany przez dyrektora w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący w terminie do dnia 30 maja danego roku.

§ 24

1.    Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Oddział można dzielić na grupy.
2.    Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych gimnazjum.
3.    Podział uczniów na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych  i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
4.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 25

1.    Gimnazjum organizuje naukę języka mniejszości narodowej dla dzieci mniejszości narodowych .
2.    Nauka języka mniejszości narodowej jest organizowana na zasadzie dobrowolności. Organizuje ją dyrektor gimnazjum na pisemny wniosek    rodziców lub prawnych opiekunów.
3.    Nauczanie języka mniejszości narodowej w gimnazjum prowadzone jest w formie dodatkowej nauki języka tej mniejszości. Obowiązujący tygodniowy wymiar godzin przeznaczonych na naukę tego języka w formie dodatkowej wynosi trzy godziny.
4.    W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący gimnazjum może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej.
5.    Oddział, w którym nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowej, może być zorganizowany wówczas, gdy na naukę w tym oddziale zgłosi się   co najmniej 7 uczniów.
6.    W przypadku gdy liczba uczniów zgłoszonych jest mniejsza niż określona w ust. 5, nauczanie w języku mniejszości organizuje się w grupach między oddziałowych.

§ 26

1.     W szkole tworzy się oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim obcym.
2.     Organizację pracy tychże oddziałów określają oddzielne przepisy.
3.     Zasady rekrutacji ustala dyrektor szkoły.


§ 27

1.    Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 28

1.    Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia zajęć dodatkowych, a w szczególności:
a.    zajęć wyrównawczych,
b.    specjalistycznego nauczania języków obcych,
c.    kół zainteresowań.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 29

Dla uczniów, którzy dłużej muszą przebywać w gimnazjum ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.

§ 30

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.


§ 31

1.    W ramach działalności świetlicy szkolnej może być organizowane dożywianie.
2.    Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z Radą Rodziców.

3. Zadania i obowiązki nauczyciela świetlicy określa szczegółowo zakres czynności nauczyciela świetlicy - załącznik nr 2.§ 32

1.    Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych gimnazjum, a także doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.    Na warunkach określonych regulaminem biblioteki zbiory biblioteczne dostępne są dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
3.    Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
a.    prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
b.    dbałość o stan księgozbioru,
c.    uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,
d.    prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
e.    opracowywanie informacji o stanie czytelnictwa w gimnazjum.
4.    Uczniowie PG w Leśnicy korzystają ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Leśnicy, która 
mieści się w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego.

5. Biblioteka gimnazjum zawiera tylko podręczniki. Regulamin wypożyczania–załącznik nr 3.


§ 33

Tryb organizowania wycieczek szkolnych w gimnazjum stanowi  załącznik nr 4.


Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.

§ 34

1. Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

1.    W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2.    Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.    Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników ustala Dyrektor gimnazjum. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

§ 35

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 36

Do obowiązków  nauczyciela należy:
1.    Dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, o stan pomocy dydaktyczno –wychowawczych i pracowni przedmiotowej.
2.    Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zdolności oraz zainteresowań.
3.    Bezstronne i obiektywne  ocenianie uczniów.
4.    Rozpoznanie potrzeb uczniów, respektowanie praw ucznia.
5.    Nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem uczniów, a w szczególności rzetelne pełnienie dyżurów.
6.    Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 37

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla  danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2.    Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.
3.    Do zadań zespołu, o którym mowa w ust. 2, należy:
a.    wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
b.    opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć uczniów,
c.    stymulowanie rozwoju uczniów,
d.    opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
e.    organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f.    opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
g.    współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,  warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
4.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek     
zespołu.

§ 38

1.    Dyrektor gimnazjum powierza  opiece wychowawczej poszczególne oddziały klasowe nauczycielom, zwanym dalej wychowawcami. 
2.    Wychowawca winien:

a. koordynować oddziaływania wychowawcze poprzez kontakt z innymi       nauczycielami, współpracę z rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym,

b. inicjować pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia, jeżeli stwierdzi taką potrzebę,

c. utrzymywać stały kontakt z rodzicami uczniów i powiadamiać ich nie później niż na miesiąc przed zakończeniem okresu o przewidywanej okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej ucznia,

d. na początku roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny podać uczniom i rodzicom warunki jego realizacji,

e. prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno wychowawczej.

§39

Zadania nauczycieli specjalistów

1. Zadania Pedagoga i Psychologa szkolnego:

a. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

b. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

b. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

c. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

d. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

e. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

f. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

g. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

h. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2. Zadania doradcy zawodowego:

a. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

b. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

c. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

d. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.

e. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

f. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zadania nauczyciela wspomagającego:

a. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć  edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie.

b. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

c. Uczestnictwo, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów.

d. Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.Rozdział VI
Uczniowie gimnazjum

§ 40

1.    Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i zamieszkują ustalony dla gimnazjum obwód. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2.    Dyrektor może przyjąć do gimnazjum ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

§ 41

Na wniosek rodziców  dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza gimnazjum.

§ 42

1.    Uczeń gimnazjum ma prawo do:
a.    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
b.    informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania, kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
c.    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
d.    poszanowania swej godności, rozwijania zainteresowań i zdolności,
e.    swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza ono dóbr osobistych innych osób,
f.    pomocy w przypadkach trudności w nauce i innych sytuacjach życiowych,

a w szczególności do:

· korzystania z doraźnej pomocy finansowej,

· korzystania z częściowo lub całkowicie bezpłatnego dożywiania,

· korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

· uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Szczegółowe zasady systemu oceniania uczniów gimnazjum określone są w  Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu.


§ 43

Uczeń gimnazjum ma obowiązek:
a. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

b. przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,
c. w trakcie lekcji przestrzegać zasad obowiązujących na lekcji, a w szczególności:

· wykonywać polecenia nauczyciela,

· zajmować w klasie miejsce wcześniej ustalone z nauczycielem,

· sygnalizować podniesieniem ręki chęć zabrania głosu,

· aktywnie uczestniczyć w toku lekcji,

· zachowywać się kulturalnie i nie zakłócać toku lekcji

· wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy i złożyć go u nauczyciela lub za pozwoleniem nauczyciela schować go do plecaka.

d. dostarczać pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych  w określonym terminie i formie                                     
e. dbać o mienie szkoły, przestrzegać ładu i porządku w gimnazjum,
f. dbać o schludny wygląd,
g. z szacunkiem i przestrzegając zasad kultury zachowywać się w stosunku do nauczycieli,  pozostałych pracowników szkoły, kolegów  i osób postronnych przebywających na terenie szkoły,
h. wystrzegać się szkodliwych nałogów,  
i. również poza terenem szkoły dbać o honor gimnazjum, zachowywać się zgodnie z zasadami poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

§ 44

1. Na terenie szkoły, jak i poza nią, obowiązuje zakaz:

a. palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych,

b. wnoszenia, posiadania i spożywania napojów alkoholowych,

c. przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających, substancji psychotropowych, wziewnych lub substancji podobnie działających ( np. tabaka, kleje, itp. ),

d. wnoszenia, posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych oraz substancji dopingujących ( np. środki anaboliczne, wszelkiego rodzaju dopalacze, itp.), a także wszelkich substancji je przypominających,

e. dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących,

f. fotografowania, nagrywania filmów z udziałem uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z nauczycielami na telefony komórkowe lub inne urządzenia oraz umieszczania w/w zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez pisemnej zgody dyrektora szkoły i osoby nagranej lub sfotografowanej oraz upowszechniania ich w inny sposób,

g. używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych,

h. zasady używania telefonów komórkowych na zajęciach świetlicowych określa Regulamin Świetlicy PG w Leśnicy,

i. kradzieży, przywłaszczania cudzych rzeczy,

j. używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych i siebie,

k. używania wulgarnego słownictwa,

l. umyślnego niszczenia wyposażenia budynku,

m. opuszczania szkoły oraz samowolnego wychodzenia poza budynek szkoły,

n. siadania na parapetach i wychylania się przez okna oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej,

o. wprowadzania osób obcych bez wiedzy i zgody dyrektora szkoły

p. narażania na niebezpieczeństwo zdrowia i  życia pracowników, uczniów i osób postronnych przebywających na terenie szkoły swoim zachowaniem.


§ 45

Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
•    pochwała indywidualna wychowawcy klasy
•    pochwała wychowawcy w obecności klasy
•    pochwała dyrektora szkoły w obecności całej społeczności szkolnej i pisemne poinformowanie rodziców o nagrodzie
•    świadectwo z wyróżnieniem i List Pochwalny do rodziców oraz nagroda książkowa
•   „Leśnickie Laury” przyznawane w następujących kategoriach:

- Nauka – otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższą średnią roczną ocen w danym roku szkolnym,

- Sukces – otrzymuje uczeń, który  ma osiągnięcia w konkursach wiedzy na szczeblu wojewódzkim i wyższym w danym roku szkolnym,

- Sport – otrzymuje uczeń, który ma osiągnięcia w konkursach sportowych na szczeblu wojewódzkim i wyższym  oraz  cechuje go wszechstronność sportowa w danym roku szkolnym,

- Postawa Społeczna – otrzymuje uczeń, który ma osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.


§ 46

W stosunku do uczniów nie wywiązujących się z obowiązków szkolnych stosuje się następujące kary:
•    upomnienie indywidualne wychowawcy klasy
•    upomnienie wychowawcy w obecności klasy
•    upomnienie indywidualne dyrektora szkoły i pisemne poinformowanie rodziców o karze oraz jednorazowe pozbawienie ucznia przywilejów szkolnych (np. dyskoteki, wycieczki, udział w zawodach sportowych)
•    nagana dyrektora szkoły i pisemne poinformowanie rodziców o karze oraz pozbawienie ucznia przywilejów szkolnych (np. dyskoteki, wycieczki, udział w zawodach sportowych) na okres jednego semestru,
•    przeniesienie ucznia do równoległego oddziału gimnazjum.


§ 47

1.    Od kary wymierzonej przez wychowawcę uczeń może odwołać się do dyrektora w terminie trzech dni.
2.    W przypadku zastosowania kary przez dyrektora uczeń może wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.


§ 48

1.    Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku, gdy uczeń:

a. notorycznie łamie przepisy statutu gimnazjum, otrzymał kary przewidziane     w statucie,   a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

b. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

c. dopuszcza się czynów naruszających prawo, takich jak: kradzież, wymuszanie, 
zastraszanie, posiadanie i używanie używek


Rozdział VII

Program Wychowawczy gimnazjum
„Wychowanie to świadome i celowe kształtowanie osobowości dziecka w duchu partnerstwa i tolerancji, przygotowanie do życia w otaczającym go świecie i społeczeństwie”


§ 49

Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum w Leśnicy jest odrębnym dokumentem uchwalonym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców PG w Leśnicy.

§ 50

Samorząd uczniowski w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy
I.    Regulamin Samorządu
Podstawą prawną jest Uchwała o systemie oświaty z dnia 1991-09-07
1.    Postanowienia ogólne
a.    Skład Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum stanowią uczniowie szkoły.
b.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa uchwalony przez ogół uczniów regulamin. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
c.    Samorząd ma prawo przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi opinie we wszystkich sprawach szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów tj.:
-    prawo do zapoznania się z treścią programu nauczania, kryteriami ocen,
-    prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
-    prawo do organizacji życia szkolnego /możliwości realizacji zainteresowań/,
-    prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
-     prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z Dyrektorem,
-    prawo wyboru Opiekuna Samorządu
2.    Organy Samorządu Uczniowskiego
a.    Zebranie wszystkich uczniów szkoły
b.    Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
c.    Rada Samorządu
d.    Sekcje stałe i doraźne
Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok. Wybory odbywają się w październiku. Odchodzący Samorząd składa sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
WALNE ZEBRANIE UCZNIÓW
Prawo do udziału w tym zebraniu mają wszyscy uczniowie
Walne zebranie zwołuje się na wniosek:
a.    Co najmniej 1/5 uczniów
b.    Przewodniczącego szkoły
c.    Rady Samorządu
Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków, które zapadają większością głosów.
Walne zebranie może:
a.    Przyjmować sprawozdania z działalności Rady Samorządu i wyrażać opinie o pracy Samorządu
b.    Odwoływać cały Samorząd lub poszczególne osoby
c.    Wybierać nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
-    Reprezentuje Samorząd wobec Rady szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady rodziców
-    Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego
-    Organizuje współpracę między Samorządem a Samorządami klasowymi
-    Przewodniczy Walnemu Zebraniu
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
-    Zwołuje Walne Zebranie uczniów
-    Opracowuje i przedstawia projekt programu pracy Samorządu
-    Jest pośrednikiem, wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej
-    RS – u podlegają przewodniczący poszczególnych klas
-    RS – u może organizować referendum w ważnych sprawach szkoły
Rada Samorządu składa się z 10 uczniów: przewodniczącego, dwóch zastępców, sekretarza, przewodniczących sekcji.
Zebrania Rady zwołuje przewodniczący raz w miesiącu.
Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3.    Tryb przeprowadzania wyborów do RDU określa ORDYNACJA WYBORCZA
4.    Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
a.    Regulamin Samorządu
b.    Ordynacja Wyborcza
c.    Książka protokołów
d.    Roczny plan pracy
e.    Kronika szkoły

5.    Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
a.    Czuwa nad całokształtem prac Samorządu
b.    Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami
c.    Zapobiega konfliktom między uczniami a nauczycielami przy współdziałaniu z Dyrektorem
6.    Przepisy końcowe
a.    Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, RP, RR z Samorządem rozpatruje się przy udziale wszystkich zainteresowanych stron
b.    Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani
c.    Walne Zgromadzenie uczniów może dokonać zmian lub uzupełnić regulamin
d.    Regulamin SU zatwierdza się w tajnym, równym i powszechnym głosowaniu
e.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
II.    Ordynacja wyborcza
1.    W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
2.    Każda klasa typuje po dwie kandydatury, które zgłasza do aktualnego Opiekuna Samorządu nie później niż na trzy dni przed wyborami.
3.    Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą według zasady „fair – play”
4.    Datę wyborów wyznacza Opiekun Samorządu.
5.    W skład komisji wyborczej wchodzą: Opiekun samorządu, sześciu uczniów wybranych drogą losowania.
6.    Uczniowie z komisji nie mogą być kandydatami do Rady Samorządu.
7.    Miejsce wyborów wyznacza Opiekun Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem.
8.    Każdy głosujący otrzymuje jedną kartę do głosowania: z nazwiskiem kandydata do RS, z nazwiskiem kandydata na Opiekuna Samorządu.
9.    Głosujący stawia krzyżyk przy 10 nazwiskach kandydatów do Samorządu i 1 krzyżyk przy wybranym Opiekunie.
10.    Inaczej wypełniona karta jest nieważna.
11.    Wybory są tajne – nikt nie jest zobowiązany na kogo głosował.
12.    Po głosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki nie później niż 3 dni od daty wyborów.
13.    Uwagi o nieprawidłowości przebiegu wyborów mogą być składane w terminie 1 dnia po ogłoszeniu wyników wyborów.
14.    Komisja Wyborcza rozpatruje uwagi, skargi, przedstawia je Radzie Pedagogicznej, która podejmuje stosowne decyzje, RP może wybory unieważnić.
15.    10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tworzy Radę Samorządu Uczniowskiego i wybiera spośród nich Prezydium Rady, przewodniczącego i dwóch zastępców.
16.    Spośród członków RS zostaje powołany sekretarz i przewodniczący sekcji.
17.    Wnioski o odwołanie członka Rady lub Rady Samorządu może składać każdy uczeń do Opiekuna Samorządu lub Prezydium Rady.
18.    W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady, Rada podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym, powszechnym i równym.
19.    Całą Radę odwołuje się po przeprowadzeniu referendum ogółu uczniów – większością głosów 50% + 1 głos.
a.    W przypadku rezygnacji któregoś z członków, powołuje się na to miejsce osobę, która podczas wyborów uzyskała najwyższą liczbę głosów, a nie zakwalifikowała się do rady.


Rozdział VIII

Wewnątrzszkolne  Ocenianie

§ 51

Wewnątrzszkolne  Ocenianie stanowi  załącznik nr 5.

Rozdział IX
Gospodarka finansowa gimnazjum

§ 52

1.    Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499).
2.    Obsługę finansowo-księgową gimnazjum prowadzi Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

Rozdział  X
Postanowienia końcowe

§ 53

Gimnazjum używa pieczęci  urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54

Gimnazjum posiada  własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

Załącznik nr 6.

§ 55

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 56

Zmiany w statucie gimnazjum następują w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

Nowelizacja uchwalona przez RP w dniu 31 sierpnia 2016r.

Zał. nr 1 do Statutu Szkoły

REGULAMIN

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

I  Postanowienia ogólne

§  1

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej opracowano na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§  2

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach i poprzez działanie komisji i zespołów zadaniowych.
 2. Komisje i zespoły przygotowują na zebrania rady projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków.

II    Struktura Rady

§  3

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor  i wicedyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Osoby, o których mowa w ust. 2 uczestniczą w całości lub w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

3. Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

4. Rada Pedagogiczna powołuje w miarę potrzeby ze swego składu zespoły problemowo - zadaniowe.

5. W strukturze Rady Pedagogicznej działa także zespół: zespół wychowawców klas

6. Przewodniczących zespołów powołuje dyrektor szkoły na wniosek jego członków.

 1. Cele i zadania zespołów przedmiotowych oraz zespołu wychowawców klas określa statut szkoły.

§  4

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 1. Przewodniczący rady przygotowuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej.
 2. Powiadamia wszystkich członków o terminie i porządku zebrania w sposób określony w  § 6 niniejszego regulaminu.
 3. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 4. Przewodniczący rady powołuje zespoły i komisje oraz (w miarę potrzeby) wskazuje ich przewodniczących.


III    Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§  5

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

a) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b) w każdym okresie  w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,

c) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

d) w miarę bieżących potrzeb.

2.  Zebrania mogą być organizowane:

a) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

b) z inicjatywy dyrektora szkoły,

c) Rady  Rodziców

d) organu prowadzącego szkołę,

e) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§  6

1.  O zebraniach rady powiadamia przewodniczący poprzez ogłoszenie dyrektora szkoły.

2.  Zebrania ogłaszane są przez przewodniczącego nie później niż 7 dni przed  datą zebrania wraz z podaniem tematyki lub projektu porządku obrad.

3.  Planowane posiedzenie  musi być odpowiednio przygotowane, tzn.: każdy członek rady przed podjęciem decyzji (uchwały) musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.


§  7

1.  Przyjmuje się następujący ramowy porządek zebrania:

a) przyjęcie protokołu z  poprzedniego zebrania (bez odczytania) po uprzednim wysłuchaniu ewentualnych uwag do protokołu, przegłosowanie,

b) ustalenie liczby członków rady obecnych na zebraniu, sprawdzenie, czy na sali znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorum,

c) podanie porządku obrad,

d) ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych (np. komisja skrutacyjna, komisja wniosków, itp.),

e) realizacja porządku obrad,

f) wnioski różne, wolne głosy,

g) uchwały.

2. Osoby zaproszone na zebranie są wymienione z imienia i nazwiska w treści protokołu. Jeżeli na zebraniu byłaby większa ilość osób nie będących członkami Rady Pedagogicznej, sporządza się odrębną listę, która stanowi załącznik do protokołu.

3. Jeżeli zebranie zostało zwołane z inicjatywy innych organów niż  przewodniczący rady, należy ten fakt odnotować w protokole.

IV  Kompetencje Rady Pedagogicznej

§  8

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) promowanie ucznia

d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

f) podejmowanie uchwał w sprawie regulaminu swojej działalności,

g) przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

h) uchwalanie statutu szkoły lub jego zmiany.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

b) projekt planu finansowego szkoły,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród,
w tym nagrody  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e) powierzenie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora i wicedyrektora na kolejny okres,

f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres,

g) ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły,

h) delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,

i) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

j) w sprawie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli,

k) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

l) program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki,

m) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

n) wprowadzenie dodatkowych zajęć do szkolnego planu  nauczania,

o) dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania opracowanego przez nauczyciela.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

§  9

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Uchwała zawiera: numer, nazwę organu wydającego, datę, podstawę prawną i treść. Uchwała jest podpisana przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.  Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wydanych uchwał zgodnie z przepisami kancelaryjnymi (księga uchwał).
 2. Uchwały mogą być podawane do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową szkoły lub BIP. Nie mogą w swej treści zawierać danych osobowych. Jeżeli uchwała dotyczy konkretnego ucznia (osoby), to dane te stanowią załącznik, który nie podlega publikowaniu.

§  10

1.  Głosowanie może być jawne lub tajne:

a) głosowanie jawne stosuje się przy podejmowaniu wszystkich uchwał oraz  przy wyborze członków komisji i zespołów,

b) głosowanie tajne stosuje się przy rozwiązywaniu spraw spornych.

2.  Aby przeprowadzić tajne głosowanie, rada wybiera każdorazowo 3 osobową  komisję skrutacyjną.

3. Osoby zaproszone, niebędące członkami rady, nie biorą udziału
w głosowaniu.


V  Dokumentowanie obrad Rady Pedagogicznej

§ 11

1.  Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.

2.  Z każdego zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który  obejmuje:

a) zapis przebiegu zebrania według porządku, o którym mowa w § 7 niniejszego regulaminu,

b) opis przebiegu,

c) treść podjętych uchwał będących załącznikami do protokołu.

3.  Konstrukcja protokołu zebrania Rady Pedagogicznej:

a) nagłówek: tytuł zawierający słowo „protokół”, nazwę organu, miejsce  listę obecnych i porządek obrad,

b) część zasadniczą: opis przebiegu zebrania – zapis realizacji  poszczególnych punktów porządku, streszczenie wypowiedzi uczestników  zabierających głos ze wskazaniem ich personaliów, sformułowane wnioski i uchwały,

c) część końcową tj. podpisy przewodniczącego, protokolanta oraz członków Rady Pedagogicznej.

4. Jeżeli mówca chce, aby jego wypowiedź została szczegółowo zaprotokołowana (a nie w streszczeniu, jak określono w ust. 3 pkt. 2), to jest zobowiązany uprzedzić o tym protokolanta i dostarczyć tę wypowiedź w formie pisemnej lub na nośniku elektronicznym.

§ 12

1.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez protokolanta zgłaszającego się na początku Rady Pedagogicznej. (protokoły pisane są przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej)

Przewodniczący rady za zgodą lub na wniosek członków rady może ustalić inną formę protokołowania zebrań.

2.  Protokoły Rady Pedagogicznej są pisane komputerowo.

3.  Protokolant pisze protokół na wyznaczonym komputerze w szkole. Komputer nie może być podłączony do sieci. Dostęp do komputera jest zabezpieczony  hasłem, które posiadają  wyłącznie protokolanci (członkowie Rady Pedagogicznej).

4.  Protokół winien być napisany w ciągu 14 dni od daty zebrania Rady Pedagogicznej.

5. Sporządzony w komputerze protokół przenosi się na dysk zewnętrzny, który  przechowywany jest w kancelarii szkoły przez okres jednego roku. Po  upływie tego terminu nagranie zostaje przeniesione do archiwum.

§ 13

1.  Przyjmuje się następującą formę układu strony protokołu:

a) marginesy 2,5 cm z prawej i lewej strony,

b) czcionka  Time New Roman  tekst 12 pkt., tekst nagłówkowy wyjustowany- 14 pkt.

c) kolejna numeracja stron będąca kontynuacją poprzedniego protokołu.

2.  Protokół musi mieć przejrzystą formę, tj. podział na punkty, podpunkty i litery. Możemy  stosować  punktory w postaci kresek, kropek czy innych znaczków. Pomiędzy poszczególnymi punktami pozostawiamy odstęp.

3.  Dane statystyczne (np. wyniki klasyfikacji, zestawienia) mogą być  zamieszczane w tabelach.

4.  W protokole nie używa się kolorowych czcionek,( w załącznikach można).    Dozwolone jest pogrubianie tekstu; dopuszcza się dla zaznaczenia odrębności tekst pochyły.

§ 14

1.  Dane dotyczące klasyfikacji, sprawozdania i inne materiały przygotowane na zebranie rady mają być opracowane przez każdego nauczyciela   komputerowo i dostarczone protokolantowi na nośnikach elektronicznych.

Obowiązuje taka forma układu strony jak określona w § 13 ust. 1-4.

2.  Wydrukowany  jednostronnie protokół podpisuje przewodniczący rady

pedagogicznej i protokolant.

3.  Każdy członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek zapoznać się z treścią  protokołu i potwierdzić to podpisem. W przypadku zamiaru zgłoszenia   poprawek zawiadamia o tym przewodniczącego Rady Pedagogicznej przed następnym zebraniem.

4.   Na kolejnym zebraniu protokół jest przyjmowany bez odczytania i po uwzględnieniu uwag członków, zatwierdzany w formie głosowania jawnego.

5.   Zgłoszone poprawki do protokołu i sprostowania zapisane zostają na   początku kolejnego protokołu (nie dokonuje się poprawek w wersji   podpisanej przez przewodniczącego i protokolanta, gdyż mają one charakter aktu urzędowego).

§ 15

1.  Każda strona protokołu jest parafowana przez  przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2.  Protokoły obejmujące okres działalności Rady Pedagogicznej z kolejnych pięciu lat oprawia się, pieczętuje i zaopatruje w  klauzulę: „Księga zawiera stron (...) i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia / do dnia”.

§ 16

1.   Księgę protokołów wraz z jej załącznikami przechowuje się w kancelarii dyrektora szkoły.

2.   Księgę udostępnia dyrektor szkoły w wyznaczonym miejscu:

a) nauczycielom, którzy mają obowiązek zapoznać się z protokołem
i potwierdzić podpisem – w pokoju nauczycielskim tylko w godzinach pobytu w nim nauczycieli; ostatnia zapoznająca się w danym dniu osoba zwraca dokument do kancelarii,

b) nauczycielom na ich żądanie – w kancelarii dyrektora szkoły,

c) upoważnionym pisemnie przez organ prowadzący ( burmistrza) -osobom  w kancelarii dyrektora szkoły, w zakresie określonym w tym upoważnieniu,

d) przedstawicielom nadzoru pedagogicznego – w kancelarii dyrektora szkoły w zakresie określonym w pisemnym upoważnieniu.

3.  Księgi protokołów nie wolno kopiować (kserować) ani wynosić poza obręb szkoły z wyjątkiem czynności związanych z oprawą introligatorską.

§ 17

Wszystkie osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

VI    Postanowienia końcowe

§ 18

Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji rady i odbywa się
(z wyjątkiem zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa), na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady.

 1. Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi, wybiera się w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała nr 2/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.


Wzór

Uchwała Nr …../…………..

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum
im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia……………………..

w sprawie  (np. zatwierdzenia planu pracy na rok ….)

Na podstawie art 41, pkt 1, ust......ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,

poz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan pracy ………………… na rok …………, przedstawiony przez Dyrektora

szkoły.

§2

Uchwałę przekazuje się do realizacji Dyrektorowi szkoły.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

(podpis)


Wzór

Uchwała Nr 3/2015

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum
im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 13 lutego 2015 r.

w sprawie  opinii na temat zgłoszenia kandydatury ucznia Dominika Charczenko do „Laurów Ziemi Strzeleckiej”

Na podstawie art 41, pkt 1, ust......ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,

poz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię o kandydaturze Dominika Charczenko
do „Laurów Ziemi Strzeleckiej” w kategorii „ Laur dla najlepszego gimnazjalisty”

§2

Uchwałę przekazuje się do wiadomości Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

(podpis)

Zał. nr 2 do Statutu Szkoły

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

1. Opracowanie rocznych planów pracy świetlic:

a) w Gimnazjum uwzględniając:

· naukę własną wdrażającą do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabym pomocy w nauce,

· systematyczną działalność wychowawczą sprzyjającą realizacji zadań wychowawczych szkoły,

· samorządną działalność wychowanków,

· racjonalny wypoczynek obejmujący zajęcia na wolnym powietrzu, zajęcia praktyczno-techniczne, zajęcia z zakresu wychowania plastycznego i muzycznego, czytelnictwo oraz inne,

· opieki i wychowania z uwzględnieniem realizacji Programu Wychowawczego Szkoły.

2. Prowadzenie zajęć wychowawczych zgodnie z obowiązującym przydziałem godzin.

3. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły związanych ze świetlicą.

Zał. nr 3 do Statutu Szkoły

ZARZĄDZENIE nr 5/2015

Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Publicznego Gimnazjum im. św.  Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy;

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego
w księdze uczniów Publicznego Gimnazjum im. św.  Franciszka z Asyżu w Leśnicy;

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;

d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Leśnica.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel wychowawca.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem wychowawcą klasy a dyrektorem. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 30 września danego roku szkolnego.

6. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

7. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

8. Dokumentacja dotycząca wypożyczania  podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

8. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 25 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki - nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę.

3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników w Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców
z niniejszym zarządzeniem oraz z regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

§10

1. Zarządzenie ma zastosowanie:

b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1 gimnazjum,

c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1-2 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas gimnazjum.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał. nr 4 do Statutu Szkoły

REGULAMIN WYCIECZEK PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W LEŚNICY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69).

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 3. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b) poznawanie kultury i języka innych państw,

c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

f) podnoszenie sprawności fizycznej,

g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych

ekologicznie,

h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

i) przeciwdziałanie patologii społecznej,

j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

§ 2

Rodzaje wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

§ 3

Organizacja wycieczek

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika wycieczki.

2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

3. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.

4. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.

5. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi lub upoważnionemu wicedyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.

6. Dokumentacja wycieczki zawiera:

a. kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach),

b. listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),

c. pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów),

d. regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki.

7. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.

8. Rozliczenie wycieczki należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki dyrektorowi szkoły lub wicedyrektorowi.

9. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

10. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w wycieczkach.

11. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

12. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej powinna być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

13. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

14. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 11, zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

§ 4

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

2. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

3. Na wycieczce organizowanej w obrębie Leśnicy  opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów.

4. Na wycieczce poza Leśnicę opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do
15 uczniów.

5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych
i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu pieszych wycieczek górskich), należy odwołać wycieczkę.

7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

8. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać liczbę uczniów.

9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać pojazdy dopuszczone do przewozu osób.

11. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

12. W przypadku gdy podczas wycieczki miał miejsce wypadek, stosuje się odpowiednie przepisy.

13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w miejscu wyznaczonym
w harmonogramie.

§ 5

Obowiązki kierownika wycieczki

1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.

2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej terminowe rozliczenie.

3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.

4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru
w tym zakresie.

5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.

8. Sprawdzenie czy placówka wypoczynku, w której mają przebywać uczniowie, posiada kartę kwalifikacyjną obiektu (nie dotyczy wycieczek zagranicznych).

9. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.

10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

11. Dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

12. Przechowywanie dowodów finansowych będących podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) do końca roku szkolnego.

§ 6

Obowiązki opiekuna

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.

2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez uczniów regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.

5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

§ 7

Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a) dostarczyć pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział
w wycieczce wraz z informacją o ewentualnych chorobach, uczuleniach oraz
o fakcie przyjmowania leków,

b) własnoręcznym podpisem potwierdzić zapoznanie z regulaminem wycieczki,

c) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b) poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

c) wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

d) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

e) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

f) nie zaśmiecać pojazdu,

g) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

i) dbać o własną higienę i schludny wygląd,

j) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

k) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów,

l) podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. przestrzegać regulaminów tych obiektów,

m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

n) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,

o) w czasie wycieczki przestrzegać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa,

2. W przypadku niewłaściwego zachowania, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.

§ 8

Finansowanie wycieczek

1. Wycieczki finansowane są ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów).

2. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.

4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.

5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

§ 9

Dokumentacja wycieczki

1. Karta wycieczki z harmonogramem (2 egzemplarze) – ( wydruk z dziennika elektronicznego – moduł WYCIECZKI).

2. Lista uczestników wycieczki (2 egzemplarze)  - załącznik nr 2.

3. Pisemna zgodę rodziców (prawnych opiekunów) - załącznik nr 3.

4. Deklaracja opiekuna wycieczki w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej – załącznik nr 4

5. Regulamin uczestnika wycieczki szkolnej – załącznik nr 5

6. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punktach 1 - 4 powinna być złożona
w terminie minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku wycieczki zagranicznej jest to termin 30 dni.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.

2. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Gimnazjum  oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.Załącznik Nr 2

Lista uczestników wycieczki

Lp.

Imię i nazwisko

Pesel

Klasa

Numer telefonu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.


Załącznik Nr 3

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego/mojej syna/córki*...............................................................................ucznia/uczennicy   klasy.....................

na wycieczkę szkolną do………….…………………………………………………………..…
w terminie ……………………… …………………………………………………………………

1) PESEL ucznia :  ...................................., tel. domowy: .............................................................

tel. kom. matki/ ojca*: .............................................

B. Jednocześnie informuję, że syn/córka*:

 • choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby

........................................................................................................................................................

 • zażywa/nie zażywa* na stałe leki

........................................................................................................................................................

 • jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)*

........................................................................................................................................................

 • dobrze/źle* znosi jazdę autokarem

..............................................................................................................................................................

 • inne uwagi

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..……

C. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam.............................................................

(Czytelny podpis rodzica i data)

*niewłaściwe skreślić


Załącznik Nr 4

DEKLARACJA OPIEKUNA WYCIECZKI

w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczki szkolnej

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna wycieczki szkolnej uczniów
z klasy ……………………Publicznego  Gimnazjum w Leśnicy  do ………………………....

……………………….............................. .w terminie ……………………………………… i zobowiązuję się do:

· sprawowania opieki nad powierzoną przez kierownika grupą uczestników -
24 h na dobę,

· współdziałania z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.

· przestrzegania regulaminu wycieczki,

· nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

· zapoznania się ze stanem zdrowia i sprawnością dzieci,

· nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,

· sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

· rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,

· organizacji czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami uczestników,

· wykonywania innych zadań zleconych przez kierownika.

Ponadto oświadczam, że:

· zapoznałem/am się Regulaminem wycieczek szkolnych obowiązującym w Gimnazjum  i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia;

· zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod działania w czasie pełnienia obowiązków na wycieczce.

Imię i nazwisko

Funkcja

Podpis i data

Opiekun

Opiekun

Opiekun


Załącznik Nr 5

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ

1. Każdy uczestnik wycieczki ma prawo do

- Rzetelnej informacji na temat zwiedzanych obiektów, terenów itp.

- Informacji dotyczących przyczyn ewentualnych zmian w programie

- Wyrażania (w kulturalny sposób) własnych opinii i odczuć

- Indywidualnego dokonywania zakupów pamiątek itp. w ramach posiadanych własnych środków pieniężnych.

2. Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek:

- Posiadać ważną legitymację szkolną

- Punktualnego stawiania się w miejsce zbiórek

- Nie oddalania się bez wyraźnego pozwolenia z miejsca pobytu grupy

- Informowania opiekunów o wszelkich przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu

- Zmieniać obuwie w miejscu noclegu

3. Każdy uczestnik wycieczki powinien:

- Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach ustalonych przez gospodarza noclegu

- Dbać o mienie udostępnione uczestnikom wycieczki pod groźbą finansowej odpowiedzialności rodziców za wyrządzone szkody

- Dbać o higienę osobistą

- Stosować się do uwag opiekunów, przewodników

- Utrzymywać ład i porządek w autokarze i na noclegu

- Udostępnić pomieszczenie noclegu i rzeczy osobiste do kontroli w sytuacji nie przestrzegania regulaminu.

4. Żadnemu uczestnikowi wycieczki nie wolno:

- Spożywać napojów alkoholowych

- Używać środków odurzających

- Palić wyrobów tytoniowych

- Używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do współuczestników.

W przypadkach nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 4., zostaną natychmiast powiadomieni rodzice ucznia oraz zastosowane procedury

postępowania wychowawczego zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.


OŚWIADCZENIE UCZNIA

Oświadczam, że będąc uczestnikiem wycieczki szkolnej do ……………………………………
w terminie ……………………………………………………………

podporządkuję się poleceniom kierownika wycieczki oraz opiekunów i będę przestrzegał/a/ przepisów Statutu Szkoły, regulaminu wycieczki oraz zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych.

Oświadczam, ze zostałem/am/ zapoznany/a/ z przepisami bhp i regulaminem obowiązującym na wycieczkach szkolnych.

lp.

imię i nazwisko ucznia

podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

 

20.

 

 

21

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28.

 

29.

 

30.

 

 

Podpis osoby zapoznającej uczestników wycieczki z przepisami BHP i regulaminem

wycieczki szkolnej.

Leśnica, dnia …………………………..                       …………………………………………………(podpis)

Zał. nr 5 do Statutu Szkoły

Wewnątrzszkolne ocenianie

w Publicznym Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu

w Leśnicy

Podstawy prawne WO

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

§1

Postanowienia ogólne

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w gimnazjum programów – w przypadku zajęć dodatkowych oraz formułowaniu oceny.

2. Nauczyciele przedmiotu na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach wynikających z realizowanego programu nauczania oraz kryteriach na poszczególne oceny.

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

4. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry, klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie - raz  i końcowo-rocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego:

a) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,

b) w ocenianiu bieżącym nauczyciel pisemnie lub ustnie uzasadnia ocenę, określając:

ü dobre elementy pracy ucznia,

ü wskazując co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,

ü udziela wskazówek, w jaki sposób uczeń powinien poprawić ocenę,

ü udziela wskazówek, w jakim kierunku uczeń powinien się dalej uczyć,

c) na wniosek ucznia lub jego rodziców(prawnych opiekunów) sprawdzane i oceniane pisemne prace są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Oceny są jawne dla wszystkich zainteresowanych stron: uczniów, rodziców (prawnych opiekunów).

5. W ocenianiu bieżącym osiągnięć edukacyjnych uczniów wprowadza się sześciostopniową skalę ocen z zastosowaniem plusów i minusów według poniższej skali:

Ocena

1

1+

2-

2

2+

3-

3

3+

4-

4

4+

5-

5

5+

6-

6

Wartość

1

1.5

1,75

2

2,5

2,75

3

3,5

3,75

4

4,5

4,75

5

5,5

5,75

6

6. Każdy nauczyciel ma obowiązek stosowania wagi ocen. Wagi ocen w dzienniku elektronicznym ustalone są w skali od 1 (najniższa waga) do 4 (najwyższa waga):

Przedmioty ogólnokształcące

Forma sprawdzania wiedzy

Waga

Praca klasowa, test

4

Sprawdzian

3

Kartkówka

2

Odpowiedź ustna

2

Aktywność, zadanie domowe

1

Inne1

1

Inne2

2

Inne3

3

Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne

Forma sprawdzania wiedzy

Waga

Aktywność i systematyczność

3

Wiadomości/postawa sportowa

2

Odpowiedź ustna

2

Zadanie domowe

1

Wychowanie fizyczne

Forma sprawdzania wiedzy

Waga

Aktywność i systematyczność

3

Wiadomości/postawa sportowa

2

Sprawność ruchowa  i zaangażowanie

w życie sportu

1

7. Wprowadza się sześciostopniową skalę śródrocznego i końcowego podsumowywania

osiągnięć edukacyjnych w klasach I - III Gimnazjum:

Ocena :

niedostateczny - 1

dopuszczający - 2

dostateczny - 3

dobry - 4

bardzo dobry - 5

celujący - 6.

8. Oceny śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen bieżących według następującego schematu :

celujący –średnia ważona spełniająca wymagania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowe osiągnięcia

bardzo dobry- średnia ważona od 4,75

dobry- średnia ważona od 3,75 do 4,50

dostateczny- średnia ważona od- 2,75 do 3.50

dopuszczający- średnia ważona od 1,75 do 2,50

niedostateczny- średnia ważona do 1,74.

W przypadku uzyskania przez ucznia średniej ważonej ocen znajdującej się między wyżej wymienionymi przedziałami decyzję o wystawieniu oceny (wyższej lub niższej) podejmuje nauczyciel przedmiotu, który uwzględnia następujące kryteria:

ü zaangażowanie,

ü praca na lekcji,

ü systematyczność,

ü stosunek do przedmiotu.

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

a) bieżące, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanego programu nauczania,

b) śródroczne i końcowo-roczne, określają ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia, przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny).

Ustala się ilość stopni cząstkowych w ciągu semestru:

a) przy jednej godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo - najmniej 3 oceny,

b) przy dwóch godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo - co najmniej 5 ocen.

9. Zachowanie w klasyfikacji śródrocznej będzie ocenianie w skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

10. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i końcowo-roczne) są wystawiane w następującym trybie :

a) oceny ndst - na 1 tydzień przed posiedzeniem RP.

b) pozostałe oceny - na 3 dni przed posiedzeniem RP.

11. O przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej uczeń oraz rodzice są informowani pisemnie 1 miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcowo-roczną, uczniowie zobowiązani są zwrócić podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) zawiadomienie w ciągu trzech dni.

12. Uczeń jest informowany o otrzymanej ocenie śródrocznej i rocznej w trakcie jej wystawiania. Na jeden miesiąc przed rocznym (semestralnym/klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani (w formie informacji ustnej) poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania.

13. Rodzice ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną - klasyfikacyjną, są informowani na piśmie o tejże ocenie, bezpośrednio po jej wystawieniu. Uczniowie zobowiązani są zwrócić podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) zawiadomienia w ciągu 3 dni.

14. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o uzyskiwanych przez uczniów wynikach w nauce i zachowaniu w następującym trybie :

a) oceny bieżące - na każde żądanie w trakcie spotkań z wychowawcą (na piśmie),

b) oceny śródroczne (za I semestr) - w czasie spotkań z wychowawcą. Po posiedzeniu RP (na piśmie),

c) rodzice i uczniowie mają bezpłatny dostęp do dziennika elektronicznego,

d) na pierwszy miesiąc przed klasyfikacją: śródroczną i końcoworoczną rodzice otrzymują na piśmie informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.

15.Promocji do klasy następnej nie otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej otrzymał:

a) więcej niż dwie oceny niedostateczne,

b) jedną lub dwie oceny niedostateczne i nie zdał egzaminów poprawkowych a rada pedagogiczna nie znalazła podstaw do promocji warunkowej,

16. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej ocenę  bardzo dobrą z zachowania.

17. Tytuł "Prymusa Gimnazjum" otrzymuje uczeń, który kończy szkołę z najwyższą średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i wzorową oceną z zachowania oraz uzyskał wysoki wynik z  egzaminu gimnazjalnego. Uczeń ten otrzymywał w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum świadectwa z wyróżnieniem.

18. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 2

Sposób oceniania uczniów w gimnazjum

1. Wobec uczniów Gimnazjum stosuje się ustalenia zawarte w "Postanowieniach ogólnych " Wewnątrzszkolnego  Oceniania Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

2. Wprowadza się procentowy sposób oceny prac pisemnych, według odpowiedniego poziomu wymagań :

 1. ndst 1 - poniżej 36 %
 2. dop 2 - 36 % - 49 %
 3. dost 3 - 50 % - 75 %
 4. db 4 - 76 % - 89 %
 5. bdb 5 - 90 % - 100 %
 6. cel 6 – 90% i więcej oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe.

3. Oceniane będą : wiedza i umiejętności ucznia oraz aktywność.

4. Sposoby sprawdzania wiedzy są zawarte w Wewnątrzprzedmiotowym Ocenianiu ucznia.

5. Postępy uczniów będą rejestrowane w elektronicznym dzienniku zajęć lekcyjnych.

6. Oceny są jawne i umotywowane na prośbę uczniów i rodziców. Poprawione przez nauczyciela prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji i potwierdza zapoznanie się z oceną własnoręcznym podpisem, złożonym na danej pracy.

7. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny z pracy klasowej (waga 4) i sprawdzianu (waga 3) w terminie do 10 dni roboczych od oddania pracy przez nauczyciela, w klasyfikacji końcowej bierze się pod uwagę obie oceny uzyskane przez ucznia.

8. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia się do nauczyciela i nadrobienia zaległości. Uczeń który się nie zgłosi otrzymuje „0” liczone do średniej. Po nadrobieniu zaległości „0” zostaje zastąpione oceną otrzymaną przez ucznia.

9. Uczeń, którego nieobecność szkolna nie przekracza 5 dni roboczych, ma obowiązek nadrobienia zaległości w terminie do 5 dni roboczych od momentu powrotu do szkoły.

10. Uczniowi, którego nieobecność szkolna przekracza 5 dni roboczych, przysługuje prawo uzgodnienia z nauczycielem terminu nadrobienia zaległości.

11. Ustala się możliwą ilość prac klasowych, testów i sprawdzianów w ciągu tygodnia: 5 (1 dziennie), ilość kartkówek - nieograniczona (z 3 ostatnich zajęć). Prace klasowe, testy i sprawdziany należy zapowiadać przynajmniej tydzień przed ich terminem i zaznaczyć ten fakt w dzienniku.

12. Po usprawiedliwionej nieobecności uczeń może w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień nie odrobić prac domowych oraz przez dwa kolejne dni nauki nadrobić zaległości i uzupełnić materiał (wiadomości, zeszyty).

13. Oceny z zajęć dodatkowych (religia, edukacja ekologiczna, języki obce) wliczane są do średniej.

14. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 3

Zasady oceniania zachowania uczniów

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

ü wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

ü postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

ü dbałość o honor i tradycje szkoły;

ü dbałość o piękno mowy ojczystej;

ü dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

ü godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

ü okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocenianiu podlega postawa ucznia w zakresie rozwoju osobowości, relacji międzyludzkich, motywacji i obowiązków szkolnych zgodnie z przyjętymi kryteriami.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Śródroczną i końcową ocenę z zachowania ustala się według skali:

a. wzorowe

b. bardzo dobre

c. dobre

d. poprawne

e. nieodpowiednie

f. naganne.

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii pracowników szkoły, uczniów oraz opinii i samooceny ucznia. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6. Tryb wystawiania oceny zachowania:

a) Wychowawca informuje ucznia o przewidywanej ocenie na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym ( śródrocznym i końcowym ) RP.

b) Ocena jest wystawiana tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP.

c) Na prośbę ucznia lub rodziców wychowawca, ustalający ocenę, powinien ją uzasadnić.

d) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria i wyróżnia się w realizacji niektórych z nich.

e) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria.

f) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który nie uchybia większości ustalonych kryteriów, natomiast wyróżnia się w realizacji niektórych z nich.

g) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, gdy nie przestrzega niektórych istotnych wymagań regulaminu, ale zastosowane przez wychowawcę środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.

h) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia ustalonym wymaganiom w sposób rażący, a zastosowane środki wychowawcze przynoszą częściowo pożądane rezultaty.

i) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uchybia ustalonym wymaganiom w sposób rażący, a zastosowane środki wychowawcze nie przynoszą pożądanych rezultatów.

§ 4

1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole odbywa się w terminie do 2 tygodni.

2. Obecności nieusprawiedliwione wpływają na obniżenie oceny zachowania.

Zachowanie:

wzorowe, bardzo dobre – 0 godzin nieusprawiedliwionych

dobre – do 5 godzin nieusprawiedliwionych

poprawne – do 10 godzin nieusprawiedliwionych

nieodpowiednie – do 20 godzin nieusprawiedliwionych

naganne – powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych

3. Kryteria ocen zachowania:

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :

ü wzorowo wypełnia obowiązki szkolne

ü wszystkie nieobecności, spóźnienia usprawiedliwione (zajęcia lekcyjne, świetlice)

ü aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska

ü wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, szanuje godność rówieśników i starszych w szkole i poza nią, pomaga innym

ü cechuje się postawą altruistyczną

ü wyróżnia się kreatywnością, inicjatywą, rozwija swoje zainteresowania i zdolności

ü jest samokrytyczny, doskonali swoją osobowość

ü wykazuje troskę o swoje zdrowie, ma negatywny stosunek do nałogów

ü godnie reprezentuje szkołę w środowisku odnosząc znaczące sukcesy

ü jest uczciwy, tolerancyjny i życzliwy

ü wykazuje troskę o estetyczny wygląd, który nie budzi zastrzeżeń.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

ü bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne

ü wszystkie nieobecności, spóźnienia usprawiedliwione (zajęcia lekcyjne, świetlice)

ü aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska

ü wyróżnia się kulturą osobistą, szanuje godność rówieśników i starszych w szkole i poza nią

ü wyróżnia się kreatywnością, inicjatywą, rozwija swoje zainteresowania i zdolności

ü jest samokrytyczny, doskonali swoją osobowość

ü wykazuje troskę o swoje zdrowie, ma negatywny stosunek do nałogów

ü godnie reprezentuje szkołę w środowisku

ü jest uczciwy, tolerancyjny i życzliwy,

ü wykazuje troskę o estetyczny wygląd, który nie budzi zastrzeżeń.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

ü dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

ü sporadycznie nieobecności i spóźnienia nieusprawiedliwione (zajęcia lekcyjne, świetlice)

ü regularnie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia szkolne,

ü dobrze wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez wychowawcę,

ü bierze udział w imprezach szkolnych,

ü chętnie uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły,

ü dba o pracownię klasową i sprzęt szkolny

ü charakteryzuje się kulturą osobistą,

ü dobrze odnosi się do rówieśników, szanuje starszych w szkole i poza nią

ü chętnie reprezentuje szkołę w środowisku,

ü zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,

ü dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,

ü jest uczciwy,

ü tolerancyjny i życzliwy, jego wygląd nie budzi zastrzeżeń, unika ekstrawagancji, (fryzura, makijaż i ubiór).

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który :

ü sporadycznie nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych,

ü spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (zajęcia lekcyjne, świetlice)

ü nie wykazuje większego zaangażowania w życie społeczne klasy, szkoły i środowiska,

ü czasami zachowuje się nietaktownie, pracuje nad swoim zachowaniem

ü nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,

ü nie dostrzega swoich błędów, ale stara się pozytywnie reagować na działania wychowawcze,

ü nie zawsze dba o swoje zdrowie,

ü nie ulega nałogom,

ü jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

ü zaniedbuje obowiązki szkolne,

ü spóźnia się,

ü opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

ü nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska

ü zachowuje się nietaktownie, lekceważąco, arogancko, używa wulgaryzmów na terenie szkoły i poza nią

ü narusza normy zachowań społecznych (awantury, bójki, wymuszania, rozboje),

ü nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce,

ü nie dba o zdrowie, ulega nałogom,

ü jego wygląd często budzi zastrzeżenia,

ü manifestuje przynależność do subkultur młodzieżowych,

ü utrudnia prowadzenie zajęć,

ü stwarza zagrożenie dla innych,

ü niszczy mienie szkolne,

ü przywłaszcza sobie cudzą własność,

ü częściowo reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych .

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

ü nagminnie zaniedbuje obowiązki szkolne,

ü spóźnia się,

ü nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,

ü nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, utrudniając działania innym

ü zachowuje się nietaktownie, lekceważąco, arogancko, używa wulgaryzmów na terenie szkoły i poza nią

ü często narusza normy zachowań społecznych (awantury, bójki, wymuszania, rozboje ),

ü nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce,

ü nie dba o zdrowie, ulega nałogom, udowodniono mu posiadanie i używanie papierosów, alkoholu, narkotyków.

ü jego wygląd często budzi zastrzeżenia,

ü manifestuje przynależność do subkultur młodzieżowych,

ü uniemożliwia prowadzenie zajęć,

ü świadomie stwarza zagrożenie dla innych,

ü celowo niszczy mienie szkolne,

ü przywłaszcza sobie cudzą własność, kradnie

ü nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych .

§ 5

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 6

Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej (z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych).

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą:

a) przedstawiciel Dyrekcji - jako przewodniczący komisji

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu sierpnia danego roku szkolnego. Z egzaminu sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5. W czasie egzaminu poprawkowego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie).

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego,  nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeż. pkt. 7 ).

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

§ 7

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  w wymiarze przekraczającym połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminach określonych w ostatnim tygodniu roku szkolnego z zastrzeżeniem ust 6.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych).

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie)

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 8

Sprawdzian wiadomości i umiejętności

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.14 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 60 ust. 1 i 2.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 9

1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu

języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

b) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej— wiadomości i umiejętności

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii,

geografii, fizyki i chemii;

c)w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Przepis wchodzi w życie od 01.09.2013 roku.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

4. W deklaracji, o której mowa w pkt. 3, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku ucznia o którym mowa w pkt.9.

5. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

7. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0.

8. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, dla poziomu III.1.

9. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,

10. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, o których mowa w pkt. 9.

11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

a. języka polskiego;

b. historii i wiedzy o społeczeństwie;

c. matematyki;

d. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

f. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

§ 10

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

a) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

b) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

c) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

· wybranie tematu projektu edukacyjnego;

· określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

· wykonanie zaplanowanych działań;

· publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

d) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

e) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

f) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

g) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

h) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

i) W przypadkach, o których mowa w ust. h na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony".

Nowelizacja uchwalona przez RP w dniu 31 sierpnia 2016r.

Załącznik nr 6  do Statutu Szkoły

CEREMONIAŁ  SZKOLNY

I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM.ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY OPOLSKIEJ

CEREMONIAŁ  SZKOLNY I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W LEŚNICY

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

S Z T A N D A R    S Z K O L N Y

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 1. Sztandar jest przechowywany na terenie Publicznego Gimnazjum w zamkniętej gablocie.

W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

1. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 110 cm x 125 cm barwy niebieskie. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte  złotą frędzlą

2.  Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek św. Franciszka z Asyżu.

3. Głowica sztandaru, wykonana z żółtego metalu, składa się godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest na podstawie w formie tulei mocującej głowicę do drzewca.

4. Drzewce sztandaru o średnicy 4,5 cm i długości 250 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone z tuleją  z metalu żółtego.

 1. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas II gimnazjum, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy ) i asysta.
 2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas drugich na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 3. Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).
 4. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń- chorąży -  garnitur, ew. ciemne spodnie, biała koszula,

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

 1. Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki.

 1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b) ślubowanie klas pierwszych

c) święto Patrona szkoły

d) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

e) uroczyste zakończenie roku szkolnego

 1. Chwyty sztandaru:

- postawa  „zasadnicza” -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

- postawa "spocznij" sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

- postawa "na ramię" -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

- postawa prezentuj z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

- salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   „prezentuj”-Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

- salutowanie sztandarem w marszu z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: na prawo patrz” - pochyla sztandar

"baczność"- bierze sztandar na ramię

 1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a) wprowadzenie sztandaru

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie do wyjścia

postawa  „na ramię”

2.

"baczność" sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie
"zasadniczej"

- wprowadzenie   sztandaru

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

- w postawie "na ramię w marszu"

- postawa "prezentuj"

3.

"do hymnu"

jak wyżej

postawa
zasadnicza”

postawa "salutowanie w miejscu"

4.

po hymnie”

uczestnicy w postawie
"spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5.

można usiąść

uczestnicy siadają

spocznij

postawa "spocznij"

b) wprowadzenie sztandaru

1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

spocznij

postawa "spocznij"

2.

"baczność" sztandar wyprowadzić

uczestnicy w postawie
zasadniczej

- postawa  „zasadnicza”

- wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

3.

spocznij”

uczestnicy siadają

 1. Ceremoniał przekazania sztandaru.

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

proszę wstać

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa "spocznij"

2.

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu ( lub wytypowani uczniowie kl. II ) do przekazania sztandaru- wystąp

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

postawa
"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

postawa "prezentuj"

3.

"baczność"- sztandar przekazać

uczestnicy postawa
”zasadnicza”

dotychczasowa asysta przekazuje insygnia ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,

- przekazuje szarfę potem rękawiczki

- następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"

- sztandar w postawie "spocznij"

4.

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

postawa "spocznij"

5.

"baczność"-sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię w marszu"

6.

„spocznij”

uczestnicy siadają

13. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

2.

„baczność” sztandar wprowadzić

Uczestnicy w postawie zasadniczej

-wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię w marszu"

-postawa zasadnicza

3.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie w miejscu"

4.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.

"baczność"-sztandar szkoły wyprowadzić

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa

„zasadnicza”

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię w marszu"

6.

spocznij

Uczestnicy siadają

Rota ślubowania pierwszoklasistów:

My, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy im. Św. Franciszka z Asyżu ślubujemy dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty. Rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym. Szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek. Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe. W imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu.

14.Ceremoniał pożegnania klas trzecich:

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

2.

"do ślubowania"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie w miejscu"

3.

"po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

6.

spocznij

Uczestnicy siadają

Rota ślubowania trzecioklasistów:

„My, absolwenci Publicznego Gimnazjum w Leśnicy im. Św. Franciszka z Asyżu, Tobie, Szkoło, ślubujemy:

- Wiernie strzec Twojego honoru,

- Dalszą nauką i pracą rozsławiać Twoje imię,

- Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Publicznego Gimnazjum

Imienia św. Franciszka z Asyżu,

- Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym

swoim życiu’,

- Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu

naszego kraju.

15. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.